سرپرستی و فرزند خواندگی

سرپرستی دائم ( فرزندخواندگی):

۱-پس از تحویل کودک به خانواده در طول دوره آزمایشی (شش ماهه ) می بایست وضعیت کودک در خانواده ی فرزند پذیر در ماه اول، هفته ای یک بار و در ماه های بعدی به صورت ماهیانه استمرار می یابد.

۲- پس از حصول اطمینان از پذیرش و تفاهم متقابل کودک و خانواده و تامین نیازهای مادی و معنوی کودک در خانواده به تشخیص کارشناس، گزارشات لازم جهت صدور حکم قضایی به مراجع ذیصلاح ارائه می شود.

۳- در مواردی که گزارشاتی مبنی بر سوء رفتار  با فرزند خوانده اخذ گردد مددکار پیگیری کننده می تواند ضمن در نظر گرفتن مصالح کودک ، جهت بررسی وضعیت وی به هر طریق ممکن مداخله نموده و نسبت به رفع یا ارائه گزارش به کمیته فرزند خواندگی استان جهت تصمیم نهایی اقدام نماید.

۴- پیگیری و نظارت بر زندگی کودک در خانواده به مدت یکسال از تاریخ صدور حکم قطعی به صورت ماهیانه توسط واحد منتقل کننده انجام می یابد.

۵-در هر زمان که با تشخیص مددکار اجتماعی پیگیری کننده ادامه زندگی در خانواده به مصلحت کودک یا خانواده نباشد، پس از بررسی و تایید کمیته شبه خانواده استان مراتب به مراجع قضایی اعلام گردد.

۶- در صورت دریافت هرگونه اطلاعات در خصوص نامناسب بودن وضعیت زندگی کودکان در خانواده پیگیری امور مطابق بندهای قبلی ضروری می باشد.

۷-پس از یکسال از تاریخ صدور حکم قطعی سرپرستی دائم ، در راستای حفظ منافع کودک و خانواده ، مددکار پیگیری کننده می بایست وضعیت کودک را (ترجیحاً به صورت نامحسوس ) بررسی و پیگیری نماید.

سرپرستی موقت ( امین موقت ):

۱- پس از تحویل کودک به خانواده وضعیت کودک در خانواده فرزند پذیر در ماه اول ، هفته ای یکبار و در ماه های بعدی، به صورت ماهیانه استمرار می یابد.

۲- پس از حصول اطمینان از پذیرش و تفاهم متقابل کودک و خانواده و تامین نیازهای مادی و معنوی کودک در خانواده به تشخیص کارشناس، گزارشات لازم تهیه و تنظیم می شود.

۳- در مواردی که گزارشاتی مبنی بر سوء رفتار با کودک اخذ گردد مددکار پیگیری کننده می تواند ضمن در نظر گرفتن مصالح کودک ، جهت بررسی وضعیت وی به هر طریق ممکن مداخله نموده و نسبت به رفع یا ارائه گزارش به کمیته شبه خانواده استان جهت تصمیم نهایی اقدام می نمایند.

۴-در هر زمان که با تشخیص مددکار اجتماعی پیگیری کننده ادامه زندگی کودک در خانواده به مصلحت کودک پس از بررسی و تائید کمیته شبه خانواده استان مراتب به مراجع قضایی اعلام می گردد.

۵- در صورت دریافت هرگونه اطلاعات در خصوص نامناسب بودن وضعیت زندگی کودکان در خانواده پیگیری امور مطابق بندهای قبلی ضروری می باشد.

موارد پیگیری فرزندان :

*در صورت بازتوانی والدین و داشتن شرایط جهت ترخیص، آزمایش اعتیاد و تست سلامت روان ، بازدید از منزل ، گواهی اشتغال و … از والدین اخذ می گردد.

*در صورت واجد شرایط بودن فرزندجهت فرزندخواندگی و امین موقت ابتدا اقدامات لازم جهت درج عکس کودک در روزنامه ها صورت پذیرفته و کودک جهت فرزند خواندگی و یا امین موقت معرفی می شود.

*در زمان نگهداری کودک در مرکز اقدامات درمانی ، فرهنگی ، اجتماعی ، قضایی و روانشناسی مورد پیگیری قرار می گیرد.

*در صورت رسیدن به سن مهد جهت ثبت نام در مهد کودک اقدام می گردد.

فهرست