شرایط پذیرش و نحوه ورود کودک به سیستم مراقبت

شرایط پذیرش :

کودکان به دلایل ذیل و با معرفی نامه مقام قضایی در بخش شبه خانواده پذیرش می شوند. 

۱-فوت سرپرستان یا تنها سرپرست

۲-زندانی بودن سرپرستان یا تنها سرپرست 

۳-مفقود الاثر شدن سرپرستان یا تنها سرپرست

۴-مجهول الهویه بودن کودک 

۵-عدم صلاحیت سرپرستان با حکم قضایی 

۶-بیماری واگیر صعب العلاج و بیماری های روانی در خانواده 

نحوه ورود کودک به سیستم مراقبت :

الف) پذیرش اولیه توسط ستاد پذیرش و هماهنگی 

ب) در موارد اظطراری به منظور حفظ سلامت کودکان واحدهای بهزیستی راساً کمتر از هفت سال را با رعایت ضوابط، پذیرش موقت می کنند و متعاقب آن مدارک گزارش های لازم را به مراجعه ذیصلاح قضایی ارسال و اعلام می کنند. 

ترخیص:

فرآیندی است که آغاز آن از ابتدای پذیرش و پایان آن ورود موفق و ایمن به اجتماع است . بی تردید ترخیص موفق فرزندان با برنامه ریزی ها و نحوه عملکرد تیم تخصصی مراقبت در زمان مراقبت و پرورش پس از پذیرش، ارتباط مستقیم دارد. 

فرآیند ترخیص به دو صورت می باشد: 

۱-بازگشت کودک نزد خانواده 

۲-انتقال به خانواده ی جایگزین 

شرایط و نحوه بازگشت کودک نزد والدین یا انتقال وی به خانواده جایگزین به شکل سرپرستی دائم (فرزندخواندگی) و سرپرستی موقت (امین موقت) می باشد.

فهرست